Bilge Ata  
Site içi arama :
 
      Ana Sayfa   |   Din   |   Köken Bilimi   |   Güncel Makaleler   |   Araştırmalar   |   Belgeler   |   Hakkımızda   |   İletişim
 
 
 

 
Anket
Amerikalıların Kızılderililere yaptığı soykırım hakkında ne düşünüyorsunuz?
 Evet Soykırım yapmıştır
 Hayır Yapmamıştır
 Kısmi olarak soykırım yapmıştır

 
 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 28
Bugün: 69
Toplam: 1.118.048
 

Asya

ASYA > US; AS-YA; TEMEN>TEMENNU=TEMEL

ÛS; bu sözün iki anlama geldiğini tespit ediyoruz. Birincisi akıl anlamınadır. Us sözü, lu ek’i ile us-lu, us’u olan, aklını kullanan anlamınadır. Uslu sözü bu gün çocuklar için, yaramazlık yapmaz, akıllı uslu şeklinde dahi kullanılmaktadır. Us’ sözünden türetilen Uslu sözü, Farsçada korunup kaldıktan sonra L>T dönüşümü ile Ustu ve sonunda Usta şekline dönüşmüştür. Usta, akıllı, becerikli kimse anlamına Türkçedir.

İkincisi: US sözü AS anlamınadır. Kadim devirlerde Sümerli Türkler, US sözünü kullanıyorlardı

"Temen, temennu= temel. {temel ile us {as} arasındaki fark: us/as; üzerine temel duvarının örüleceği hendek, Temen=bu hendeğin içinin kerpiçle doldurulduktan sonra üzerine örülen duvar." 1

Sümer Türklerinin o devirlerde kullandıkları TEMEN/TEMEL; AS/US ile ilgili bu terimleri, bu günkü Türkler de aynen uygulamaktalar. Hatta aynı terminoloji’yi bütün dünya ulusları dahi aynı kalıplarla aynı anlama gelecek şekilde kullanmaktadırlar. Bu iki terim bazen birbirinin yerine kullanılır. Temel atma sözü, kazılmış hendeğe yapı malzemelerinin konulması anlamınadır. "Filan kişi, falan barajın temelini attı" denildiğinde bu kişi; çukuru mu kazdı, yoksa kazılmış çukura beton mu koydu? İkincisini yaptı. Görülüyor ki, gerek Yunan, gerekse Sümer Türkçesindeki temel, bu gün yeryüzünde yaşayan 500. milyon Türk'ün dilindeki TEMEL sözü ile aynıdır. AS sözü, temelin atılacağı hendek demektir. Bu da o işin aslını anlatıyor. AS=KÖK, ESAS, KÖKEN anlamına gelir. AS: Türk Ulus'unun bizzat kendisidir. Türkler US, yani AS SOY, KÖK SOY'dur. AS' ların, yani Türk’lerin adından alınarak onların asıl Yurtları olan Ülkeye AS’YA denilmiştir. Buna göre Türk SOY'u, bütün Ulusların AS'ıdır.


ASİTANE>ASTANA


ASİTANE sözü, başkent anlamınadır. Bu sözün de farsça olduğu kabul edilmiş gibidir. Oysa AS sözü Türkçedir. ASİTANE sözündeki ÂNE sözünün ise ANE, yani ANA sözünden başka bir şey olmadığı da açıktır. Ana sözü, Farsça’da âne şeklinde korunurken, Kürtçede ANEY şeklinde korunmuştur. Nitekim Süleyman Çelebi Mevlit adındaki Natında:

“Dedi gördüm ol Habib’in ÂNESİ”

şeklindeki ifade de görüleceği üzere, ANESİ sözü Fars dilinin kuralına uygun olarak kaydedilmiştir. Oysa bu söz ÂNESİ değil Türkçe söylenişi ile ANASI şeklinde yazılıp okunmalıdır. Şu açıklamalara göre ASİTANE sözü, AS ANA, Has Ana, ESAS ANA olsa gerektir. Kazakistan’ın başkentinin adını ASTANA olarak ve Farsça söylenişi ile koymaları, bilgi eksikliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Aynı şekilde Osmanlı Türklerinin de Başkent İstanbul’a, ASİTANE demeleri, bilgi eksikliğinden olmuştur.

……………………………………………………..

1-Sumer Dili ve Grameri Prof. Dr. Mebrure Tosun. Prof. Dr. Kadriye Yalvaç. TTK. Yay. Ankara . S=128


USTA>ÜSTAD

USTA>ÜSTAD sözlerinin Farsça oldu sanılmış, oysa bu sözler US kökünden Türkçedir. USTA; L>T dönüşümü ile US’LU sözüdür. US, Türkçe AKIL, US’LU da akıllı demektir. US’ TU şeklinde kullanılan bu söz, zamanla US’TA olmuştur. US’TA, USTAD-ÜSTAD>USTAZ>çoğul yapılarak ESATİZ şekillerine sokulan bu sözlerden kast edilen, anlam ve kavram derinliği çok önemlidir. Buna göre bu sözlerden sadece AKIL kast edilmediği, onunla birlikte AS, ESAS, ASIL, TEMEL, KÖK, KÖKEN gibi kavramların kast edildiği apaçık görülüyor. Çünkü US’TALAR, hem akıllı kişilerdir, hem de kendilerine bağlı olanların REİSLERİ, BAŞKANLARI, BAŞLARI ve BUYRUK SAHİPLERİYDİLER. Onlar, ESAS’TIR. Onlar, AS’ I, KÖK’ ü temsil ederler. Bütün Oymaklar, Boy’lar ve dolayısı ile Budun US’TAYA bağlıdır. USTA’ lar AS’TIR. Askeri yöneten de US ve AS’ tır. Yani akıl ve maharettir. Hatta Devleti, Budun’u yöneten de AS’ tır. Bundan dolayı Türklere AS, oturdukları Ülkelere AS’YA denilmiştir. AS-YA; AS’ların yani Türklerin Yurdu, Vatanı, Ülkesi demektir.

Sümer Türkçesinde US sözü apaçık görülüyor. US sözü Tevrat’ta dahi aynı kalıp ile kayda girmiştir. Tevrat Us’u Aram’ın, yani ER’in, EREM’inin, İREM’in, oğlu olarak gösteriyor. US, AS yani kök, esas, asıl anlamınadır. Buradan alınarak AS’ların Ülkesine AS-YA denilmiştir.

Bu belgelerden başka, önemli bir ayrıntıyı Kuzeyde, Skandinav/İskandinav Ülkelerinde görüyoruz. İsveç’te cesur bir bilgin Prof. Dr. Lagerbring 1764 yılında kaleme alarak yayınladığı ve değerli Araştırmacı, Çevirmen Abdullah Gürgün tarafından 245 yıl aradan sonra tozlu raflardan indirilerek Türkçeye çevrilen:–İSVEÇÇENİN TÜRKÇE İLE BENZERLİKLERİ; İSVEÇLİLERİN TÜRK ATALARI adlı Kitapta AS ile ilgili şu bilgiler veriliyor..

“ Masallar, Viking tanrısı / ilâhı Odin’in {Oden, Woden, Wotan} Asya’dan gelip, bütün Avrupa’yı, Danimarka Adaları ve Yıland’ı geçip İsveçe yerleşen büyük bir TİRKİAR Boy’unun Önderi olarak tarif edilmesine uygun düşüyor. Eski İsveççenin de burada Odin ve yoldaşları tarafından yaratıldığı söylenir.

“Eski masallarımızda eski İsveç’ çenin Odin {Oden; Woden, Wotan} tarafından getirildiği anlatılır. Oden, Herwarar Masalının 1. Bölümünün TİRKİAR , ASİEMAN olarak tanıtılan büyük bir kitlenin Önderiydi. Oden’in oğlunun adının Yngve TİRKİA KONGR ve Sturleson Ynglinge Masalı 5. Bölümünde, Oden’in çok mülkünün bulunduğu, ‘TYRKLAND’>TÜRKLAND den yolculuğunu ayrıntılarıyla anlatır. Türkler çok uzun zamandan beri Hazar Deniz’inin ve Kafkas Dağları’nın Kuzeylerinde çok geniş topraklara sahiptiler. ASA’ ların nerede oturduklarını belgelemeye gerek yoktur.


BİZİM ATALARIMIZ ODEN’İN YOLDAŞLARI TÜRKLERDİR.” 2

Prof. Dr. Lagerbring

………………………………………………………………………………..

2- İsveççenin Türkçe ile benzerlikleri, İsveçlilerin Türk Ataları Kaynak yayınları Birinci baskı 2008. İstanbul S=24, 33İsveç Türkçesinde İR-Er-Ar eklerinin aynen Türkçedeki Ler-Lar ekleri

gibi çoğul ek’i olduğunu Lagerbring haber veriyor. Buna göre TİRK;TÜRK demektir. AR ek’i bizim LAR ek’imizdir. TİRKİAR, Türkler demek oluyor. AS ASYA, ASAR>AS-AR ise Asyalılar yani Türkler demektir. ASAMAN ise AS ADAMLAR, AS KİŞİLER anlamına Türkler demektir. ASAMAN-ASA-MAN sözü, ASA, ASYA, MAN kişi, adam yani Türkler, Asyalı adamlar anlamınadır. Bu MAN, MEN, Sümer Türkçesinde kişi anlamınadır. Bu belgelere göre ASA, Türk demektir. Türkler: AS, ESAS, KÖK, TEMEL anlamınadır. Bunun için insanlık tarihinde ilk kez Yurt edindikleri Kıtaya AS ların Ülkesi, Asların Yurdu, Asların Vatanı anlamına Türkçe AS-YA dediler.

Aşağıda Haluk Berkmen’ in açıklamalarını sunduk. Haluk Berkmen’in AS’ lar ve OK’larla ilgili çalışması için kendisine teşekkür ederiz. Berkmen’in açıklamalarında, AS ve OK Boy’larının birleşmesinden SA-KA şekline dönüştüğü ifade ediliştir. O takdir AS’ların ve Ok’ların Boy olarak tarihleri ancak Oğuz Kan’a/Oğuzhan’a kadar uzanabilir. Oysa Sümer Türkleri 6 ila 10 bin küsur yıl önce yaşadıklarına göre onlar AS-US ve Temen-Temennu ile igili kesin yargılar koymuşlardı. Konu, hem yukarıda, hem aşağıda ayrıntılarıyla incelendi.


SAKA’LAR>AS’LAR>OK’LAR


“SAKA adlı kavim ise AS-OK>SA-KA şekline dönüşmüştür. AS ile Ok Boy’ları iken sonraları bir arada SAKA adını alarak birleştirilmişlerdir. OK’ lar göç eden hareketli grup olmuş, AS’lar daha yerel kalıp ASYA’da kalmışlardır. Asya adı da bu gruptan gelmektedir. Asya-As’ların Ülkesi demektir.

OK’ların izlerine halen Avrupa’da rastlamak mümkündür. Örneğin bu gün İspanya’nın Kuzey’inde yaşayan BASK’ların dili ne Hind-Avrupa ve ne de Sami dil grubundan değildir. BASK adı onlara sonradan verilmiş bir ad’dır. Onların kendilerine verdikleri asıl ad ise ÖZKALDINAK veya ÖZKALDINOK olup anlamı: ‘ ÖZ KALMIŞ OLAN, DEĞİŞİME UĞRAMAMIŞ OK’ demektir. Dillerine verdikleri ad’da ‘ ÖZ KARA ’ dır. BASK DİLİNDE pek çok sözcük bulunmaktadır.

Bir diğer kanıt, Güney Avrupa’da, en doğu bölge Atlantik kıyısından bütün İspanya, Güney Fransa ve Kuzey ile Orta İtalya’yı kapsayan geniş bölgeye verilen ad’dır. Bu geniş bölgeye: OCCİTENİA/OKKİTANYA=OK’ ların ÜLKESİ denmektedir. Geniş Atlas Okyanusunun adı da –OCEAN {OKE-AN-} OLUP SONRADAN OSEAN OLARAK OKUNMUŞTUR. –Nitekim İngilizce, deniz-SEA olup aslı –SU-‘dur. Bu sözcük İngilizce-Sİİ- şeklinde okunur, ama –SEA- yazılır. Anlaşılıyor ki aslı-SU- olan sözcük sonradan değişikliğe uğramıştır. Şu halde –OSEAN- sözcüğünün aslı-OK-SU-dur, bu da –OK-ların BASK bölgesine yerleşmiş olduklarını gösterir. Fransızca SU KOVASINA’ SEAU’-{okunuşu} SO denir ki, bu sözcükte ‘SU’ ile ilgilidir.

Bütün Güney Fransa bölgesine –OK-Ülkesi denir. Orada konuşulan dilin adı da PROVENSAL’ dır. Bu dilin eski şekli Fransızca değildir. Halen İspanya’nın Fransa’ya yakın bölgesine-CATALUNYA- denir. Bu ad aslında:-OK-ATA-LAR—OK-ATALAN-KATALAN-KATALANYA-KATALUNYA-dönüşümüne uğramıştır. Anlamı: ‘OK ATALARIN ÜLKESİ’ demektir.” 3

Berkmen’e göre:

“SAKA adlı kavim ise AS-OK>SA-KA şekline dönüşmüştür. AS ile Ok Boy’ları iken sonraları bir arada SAKA adını alarak birleştirilmişlerdir. OK’ lar göç eden hareketli grup olmuş, AS’ lar daha yerel kalıp ASYA’ da kalmışlardır. ASYA adı da bu gruptan gelmektedir. AS’YA-AS’ ların Ülkesi demektir.” Berkmen s=2

Oysa yaptığımız çalışmada AS>US, konularında görüleceği üzere AS: Türk’ün Boy’u, Oymağı değil bizzat kendisidir. AS Türk’tür. Türkler AS, ESAS, KÖK, TEMEL SOY’ dur. Türk’ün dışındaki soylar ise GEN ve DNA farklılaşması, DNA’ kayması veya fırlaması devri başladığı zaman yeni bir unsur olarak oluşmuşlardır. Bunun en etkin, en yakın örneği Angleşler, yani İngilizlerdir. Bu konuda ayrıntılı bilgi verildi. O bölümü açınız. Arapça sanılan As, Esas, Asıl, Asil, Aslı, Aslen, Asâlet gibi sözlerin hepsi Türkçedir.


………………………………………………………..……..

3-Türk Dünyası, Tarih Kültür dergisi. Aralık 2004. Doç. D. Haluk Berkmen S=19


 
  2019 © Bilge Ata. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017Tasarım & Kodlama: ER-AY Bilgisayar